Viện Công nghệ sinh học – Thực phẩm

     I. NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN Học hàm – học vị CHỨC VỤ Email

1.

Bùi Hữu Thuận Tiến sĩ Cố vấn Viện Trưởng [email protected]

2.

Trần Ngọc Điệp Thạc sĩ Phó Viện Trưởng [email protected]

3.

Lâm Thị Huyền Trân Nghiên cứu sinh Giảng viên [email protected]

     II. CHỨC NĂNG

     Viện Công nghệ sinh học –thực phẩm (gọi tắt là Viện CNSH-TP) là đơn vị trực thuộc trường Đại Học Cửu Long (gọi tắt là ĐHCL), được chỉ đạo bởi Ban Giám Hiệu, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trường Đại Học Cửu Long trong xác định phương hướng và thực thi công tác nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào việc đào tạo học viên sau đại học và triển khai vào các ứng dụng sản xuất theo các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao.

     III. NHIỆM VỤ

     Viện CNSH-TP là đơn vị chuyên môn thuộc trường Đại Học Cửu Long, có các nhiệm vụ sau đây:

     – Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học trong phạm vi chuyên môn công nghệ thực phẩm ở Trường, tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn cho thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu;

      – Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       – Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo dưỡng thiết bị nghiên cứu khoa học, huấn luyện các phương pháp thực nghiệm khoa học hữu ích. Quản lí tài sản, hồ sơ tài liệu thiết bị của Viện theo qui định của nhà trường.

        – Khai thác trang thiết bị của nhà trường, Viện triển khai các hoạt động khoa học chuyên ngành, tham gia giảng dạy sau đại học, tổ chức lớp huấn luyện chuyên đề liên quan đến công nghệ thực phẩm.

         – Tham gia các đề tài NCKH theo năng lực chuyên môn phục vụ cho sự phát triển khoa học công nghệ.

         – Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường và năng lực chuyên môn của Viện, xây dựng và triển khai kế hoạch của Viện trong từng năm học; phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, nghiên cứu viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn.