Phòng Tổ chức – Hành chính

Nhân sự:

STT

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

 Lương Thị Ngọc Linh

Đại học

Phó Trưởng phòng

2

 Nguyễn Trung Hiếu

Đại học

Phó Trưởng phòng

3

 Lê Thị Minh Hải

ThS QLGD

Cán bộ

4

 Nguyễn Minh Giang

Trung cấp

Cán bộ

5

 Lã Thị Thảo

THPT

 Nhân viên

6

 Võ Văn Nhân

THPT

Nhân viên

7

 Phạm Thái Ngọc Vân

THPT

 Nhân viên

8

 Thái Thanh Phong

THPT

 Nhân viên

9

 Võ Văn Phất

THPT

 Nhân viên

10

 Nguyễn Minh Phong

THPT

 Nhân viên

11

 Nguyễn Minh Trang

THPT

 Nhân viên

12

 Trần Thị Chuyên

THPT

 Nhân viên

13

 Nguyễn Chí Oanh

THPT

 Nhân viên

14

 Nguyễn Thị Hồng

THPT

 Nhân viên

15

 Nguyễn Văn Hải

THPT

 Nhân viên

16

 Đỗ Thị Bích Hân

THPT

 Nhân viên

17

 Lư Kim Loan

THPT

 Nhân viên

18

 Võ Thị Nga

THPT

 Nhân viên

19

 Nguyễn Thị Thu

THPT

Nhân viên

1.    Chức năng

Phòng Tổ chức  – Hành chính giúp Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu trong các công tác sau:

– Tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động hành chính trong phạm vi toàn trường. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lễ tân, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban Giám hiệu với các Khoa, Phòng, Trung Tâm, Đoàn, Hội, cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường.

– Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức nhà trường.

– Quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên; thực hiện công tác bảo vệ an toàn, an ninh trật tự trong Trường; công tác thi đua khen thưởng; công tác pháp chế.

– Quy hoạch, quản lý, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của Trường. Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, bảo quản cơ sở vật chất,tổ chức kiểm tra và có kế hoạch bảo trì định kỳ cho toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ cho các hoạt động của Trường; Tham gia, phối hợp với Ban xây dựng thực hiện các dự án về xây dựng cơ bản.

2.   Nhiệm vụ

2.1. Về Hành chínhTổng hợp

1. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định. Đảm bảo quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký và ban hành.

2. Tiếp nhận, phân loại các công văn đi và đến, kiểm tra và chuyển đếncác cấp có thẩm quyền xử lý nhanh chóng, kịp thời.

3. Quản lý con dấu của Trường. Kiểm tra, đóng dấu và đóng dấu sao y các văn bản, chứng chỉ, văn bằng do Trường ban hành theo quy định.

4. Xét và cấp các loạigiấy tờ trong phạm vi đã được quy định (giấy chứng nhận cán bộ, giảng viên, nhân viên; giấy nghỉ phép; xác nhận lý lịch; quá trình công tác; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường,  …).

5. Giúp Ban Giám hiệu trong việc lễ tân, tiếp khách, điều phối phòng họp; tổ chức và phục vụ các cuộc họp của Ban Giám hiệu và các đơn vị trong Trường.

6. Dự thảo công văn, quyết định, thông báo và các báo cáo về lĩnh vực hành chính, an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước  v.v… của trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. In, sao chép, đánh máy tài liệu phục vụ theo yêu cầu.

7. Quản lý việc phục vụ ăn uống ở khu nhà ăn của trường, kiểm tra thường xuyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Tổ chức thực hiện vệ sinh trong toàn trường,chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường.

9. Đầu mối phối hợp và đề cử người ở các đơn vị, cá nhân liên quan để giải quyết những khiếu nại, tố cáo, tranh chấp xảy ra trong và bên ngoài Trường.

10. Đảm bảo việc quản lý, điều động, phục vụ xe của Trường theo Quy định.

11. Hàng năm phối hợp cùng phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

12. Phối hợp với các Phòng chức năngthực hiện, theo dõi kiểm tra công tác bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, chống thiên tai (sét,bão lụt,động đất …).

13. Trực tiếp quản lý đấu thầu cho thuê mướn sân bãi (giữ xe),nhà ăn,các cơ sở vật chất khác của Trường chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết công suất nhằm tăng hiệu quả và nguồn thu cho Trường.

2.2. Về Tổ chức

a. Về tổ chức

1. Đề xuất cơ cấu tổ chức của Trường, giúp Hiệu trưởng trong công tác pháp chế, dự thảo các quy định, quy chế về tổ chức; thực hiện việc ban hành các Quy chế, quy định của nhà Trường.

2. Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên.

3. Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình  hình phát triển theo từng giai đoạn của Trường; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức các kỳ thi tuyển dụng;đề xuất việc sử dụng, bố trí đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên; tư vấn bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển công tác.

4. Xác định các tiêu chuẩn, định mức lao động, trên cơ sở đó xác định mức lương, tiền công, thù lao,…đảm bảo tính hợp lý công việc. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và  sử dụng lao động ở các đơn vị thuộc Trường.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên: đề xuất đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng bậc lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

6. Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch nhân sự.

7. Là thành viên Hội đồng tuyển dụng, xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật giảng viên, cán bộ, nhân viên.

8. Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và Công Đoàn Trường trong việc ban hành chế độ lao động ngoài giờ, thực hiện các chế độ phúc lợi định kỳ.

9. Là thành viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Trường. Tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng; Theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường;chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên; quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng của trường.

    b.  Về bảo vệ an ninh – trật tự – an toàn phòng chống cháy nổ

1.  Nghiên cứu quán triệt các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác bảo vệ và vận dụng thích hợp với tình hình, đặc điểm của Trường. Sơ kết, tổng kết định kỳ công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn, nắm vững tình hình và đề xuất các phương án giải quyết.

2. Phối hợp với các Phòng khác tổ chức, thực hiện, theo dõi, kiểm tra công tác bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, chống thiên tai (Bão, lũ, sét, động đất,…).

3. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự trị an, chống mất cắp tài sản của Trường và tài sản của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong phạm vi Trường.

4. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung Tâm, Công đoàn, Đoàn, Hội… trong Trường thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn trật tự an ninh.

5. Quản lý Tổ bảo vệ, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý các phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm,… Trực cổng, tuần tra bảo vệ Trường, kiểm tra người và phương tiện ra vào Trường.

6.Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, các cuộc họp hội, các buổi đón tiếp chuyên gia, khách nước ngoài, cán bộ cao cấp đến thăm Trường.

7. Đề xuất, thực hiện công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan ở trong Trường và địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ an toàn Nhà trường.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo vệ an ninh đối với các cơ quan hữu quan theo quy định.

c.  Về công tác pháp chế

1. Giúp Ban Giám hiệu về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Trường, bảo đảm cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. Đại diện Trường làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại và tố cáo.

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của Trường cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên.

3. Giúp Ban Giám hiệu chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản do các cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến đóng góp (có phối hợp với các đơn vị trong Trường có liên quan) trước khi trình Ban Giám hiệu ký.

4. Tham gia ý kiến thẩm tra về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của Trường soạn thảo trước khi trình ký Ban Giám hiệu. Tham gia các tổ chức tư vấn soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, nội quy của Trường.

5. Cung cấp văn bản pháp luật cho Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.

  2. 3. Về Quản trị thiết bị

1. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.

2. Tổ chức thực hiện các Quy trình trong việc lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thicông, giám sát và nghiệm thu bàn giao các công trình xây dựng.

3. Tổng hợp đề xuất của các đơn vị cần mua sắm trang thiết bị trình Ban Giám hiệu duyệt và thực hiện việc báo giá theo Quy định của Trường. Tiến hành mua sắm và phân phối về đơn vị có yêu cầu.

4. Tổ chức quản lý, phân phối, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập.

5. Đảm bảo cung cấp điện, nước cho các hoạt động toàn trường.

6. Chủ trì và chỉ đạo thực hiện kiểm kê định kỳ, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, theo dõi quản lý tài sản, điều động các trang thiết bị giữa các đơn vị để khai thác có hiệu quả.

7. Phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa để phân phối trang thiết bị phục vụ dạy và học theo thời Khóa biểu.

8. Tham gia tư vấn và soạn thảo Quy trình về tổ chức đấu thầu và nghiệm thu, thanh lý tài sản; phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tính khấu hao cơ sở vật chất của Trường và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

9. Thực hiện công tác báo cáo thống kê về cơ sở vật chất theo Quy định.

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính