Phòng Quản lý Thiết bị – Tài sản

I. Chức năng.

Phòng Quản lý Thiết bị – Tài sản có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý thiết bị, tài sản và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của nhà trường.

II. Nhiệm vụ.

Lập kế hoạch trình Ban Giám hiệu duyệt và tổ chức thực hiện về: xây dựng mới, mua sắm, mở sổ sách theo dõi, cấp phát, điều chuyển, thu hồi, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa; kiểm kê, đánh giá, thanh lý, hủy tài sản theo quy định. Xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ về quản lý thiết bị, tài sản, đầu tư xây dựng trình Ban Giám hiệu duyệt và tổ chức thực hiện.

 Phối hợp với Ban Quản lý Xây dựng Cơ bản của trường thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong 3 giai đoạn như sau: Chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trong tổ chức thực hiện cần phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

III. Phân công trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc.

1. Trưởng phòng – Ths. Nguyễn Hữu Danh

          Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Ban Giám hiệu về quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Phòng. Tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của nhà trường. Đề xuất nhân sự, phân công giao nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng, chuyên viên, nhân viên của phòng. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các nhiệm vụ sau: Xây dựng, ban hành văn bản; tổ chức quản lý và thực hiện hiệu quả nhân lực, thiết bị  thuộc phạm vi quản lý của phòng. Tham gia các Hội đồng của Trường về quản lý nhà đất, đấu thầu mua sắm hàng hóa; kiểm kê, thanh lý tài sản; phòng chống thiên tai, bão, lũ,…`Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu phân công, giao nhiệm vụ.

2. Phó trưởng phòng – Ths. Trần Minh Nhựt: Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành một số lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được giao.  Trực tiếp quản lý công tác Quy hoạch và xây dựng cơ bản; tài sản như nhà, xưởng, vật kiến trúc, hệ thống giao thông, mạng lưới điện, nước bên ngoài nhà và đất đai thuộc phạm vi quản lý của các nhà cái uy tín expert ,  Công tác Văn thư, báo cáo, thống kê, kiểm kê, lưu trữ, phòng cháy chửa cháy. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu, Trưởng phòng giao nhiệm vụ.

3. Nhân viên chuyên trách: Ông Quách Văn Văn: Thực hiện công tác Văn thư, báo cáo hoạt động hàng tháng của Phòng và công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo tài sản, thiết bị của trường theo quy định.  Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hướng dẫn sử dụng máy tính. Mua sắm thiết bị, dụng cụ, hóa chất cho các phòng thực hành thí nghiệm. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu, Trưởng, phó phòng giao nhiệm vụ.

4. Nhân viên chuyên trách: Ông Nguyễn Thanh Hùng: Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay mới về máy, thiết bị cấp nước, thoát nước; sửa chữa nhỏ tài sản của trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu, Trưởng, phó phòng giao nhiệm vụ.

5. Nhân viên chuyên trách: Ông Nguyễn Minh Thanh: Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay mới về máy, thiết bị điện, ánh sáng, quạt, máy phát điện, máy và thiết bị phòng cháy chữa cháy của Trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu, Trưởng, phó phòng giao nhiệm vụ.

6.  Nhân viên chuyên trách: Ông Trần Văn Thiện: Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, sữa chữa, thay mới về máy, thiết bị điện lạnh, máy in, máy photo, điện thoại của trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu, Trưởng, phó phòng giao nhiệm vụ.

7. Nhân viên chuyên trách: Ông Dương Minh Chắc:Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay mới về máy, thiết bị máy chiếu, âm thanh, tivi, thang máy, camera quan sát của trường.   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu, Trưởng, phó phòng giao nhiệm vụ.

8.  Nhân viên chuyên trách: Ông Nguyễn Hoàng Thọ: Nhân viên chuyên trách thực hiện nhiệm vụ trực quản lý lớp học, cung cấp dụng cụ, nước uống phục vụ cho giảng viên lên lớp và nước uống cho các lớp đại hoc chính quy. Quản lý bàn, ghế, bảng của các lớp học, giảng đường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu, Trưởng, phó phòng giao nhiệm vụ.

Nguồn: Phòng Quản lý Thiết bị – Tài sản