Phòng Quản lý Đào tạo

I.     Nhân sự:

 

STT

Họ & tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

SĐT

1

  Đặng Văn Toại

Thạc sĩ

 Q.Trưởng phòng   0703.821655

2

  Trần Hồng Đan Yến

Thạc sĩ

  P.Trưởng phòng   0703.821655

3

  Trần Kim Nên

Thạc sĩ

  Chuyên viên   0703.821655

4

  Phan Thị Kim Loan

Thạc sĩ

  Chuyên viên   0703.821655

5

  Lê Thị Thùy Vân

Thạc sĩ

  Chuyên viên   0703.821655

6

  Trần Thị Huệ

Thạc sĩ

  Chuyên viên   0703.821655

7

  Phạm Thanh Phong

Thạc sĩ

  Chuyên viên   0703.821655

II.     Chức năng:

–    Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu về định hướng, phát triển công tác đào tạo, xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo.

–    Tổ chức thực hiện các công tác giảng dạy và học tập, cấp phát văn bằng chứng chỉ đúng Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

–    Giúp BGH tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu đột xuất của sinh viên theo đúng quy định.

III.   Nhiệm vụ:

–    Giúp nhà Trường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ sư, cử nhân đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tham gia xây dựng đề án mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo.

–    Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo. 

–    Xây dựng mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch giảng dạy từng học kỳ theo chương trình đào tạo.

–    Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên cũng như của Nhà trường và theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

–    Xác nhận khối lượng giảng dạy của tất cả Giảng viên để Nhà trường thanh toán, xác nhận kế hoạch thực tập thực tế.

–    Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và học bạ cho sinh viên chính quy và liên thông.

–    Lập thời khóa biểu, quản lý, điều phối các phòng học và lịch dạy của giảng viên.

–   Quản lý hợp đồng giảng dạy, lý lịch khoa học, đề cương chi tiết học phần.

–   Quản lý, theo dõi và kiểm tra kế hoạch giảng dạy và chương trình đào tạo.

–   Xét tốt nghiệp, xét tiến độ học tập của sinh viên chính quy và liên thông.

–   Xác minh văn bằng đã cấp cho sinh viên, cấp bảng điểm cho sinh viên.