Phòng Kế hoạch Tài chính

NHÂN SỰ:

TT

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Huỳnh Thị Mỹ

Thạc sĩ

P. Trưởng phòng

2

 Đoàn Thị Anh Thy

Thạc sĩ

Trợ lý Trưởng phòng 

3

 Nguyễn Trường Nhựt

Thạc sĩ

Cán bộ

4

 Phạm Thị Như Quỳnh

Cử nhân

Cán bộ

5  Lê Thị Thúy Ái Cử nhân Cán bộ
6 Lê Yến Vy Cử nhân Cán bộ

Chức năng:

       Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định của nhà nước.

Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn đã được duyệt.
 2. Quản lý tổng thể tài chính, lập dự toán; cân đối và phân bổ chỉ tiêu tháng, quý; tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí, nguồn quỹ tự tạo hàng năm của trường theo chế độ kế toán.
 3. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính; tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, thanh toán các khoản chi đúng nguyên tắc theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng/ Hội đồng quản trị phê duyệt.
 4. Quản lý, đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên và các nguồn thu khác trong trường. Phòng chủ trì lập kế hoạch chi tiết về đơn giá, học phí của tất cả các ngành học, bậc học; đôn đốc các Khoa xây dựng đơn giá cơ cấu học phí các ngành, bậc, hệ… thuộc Khoa quản lý, trình Hiệu trưởng phê duyệt đúng theo luật và quy định của trường.
 5. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành đối với cơ quan tài chính, thuế vụ và nhà trường; báo cáo đột xuất khi Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, cơ quan chủ quản có yêu cầu. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.
 6. Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị kiểm kê, lập bảng biểu thống kê tài sản định kỳ.
 7. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền giảng, các khoản phụ cấp, các chế độ khác cho CB-GV-NV và tất cả các khoản chi khác phục vụ việc giảng dạy, học tập, NCKH, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường… theo đúng quy định hiện hành.
 8. Theo dõi, giám sát các hợp đồng kinh tế, các hóa đơn mua hàng của các đơn vị trong toàn trường.
 9. Ủy viên trong Hội đồng đấu thầu trang thiết bị, xây dựng cơ bản và thanh lý tài sản của trường.
 10. Chịu trách nhiệm soạn thảo để trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về nguyên tắc thu – chi, quản lý tài chính.
 11. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ, thông báo nội bộ liên quan đến hoạt động của Phòng.

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính