Phòng Công tác Chính trị Sinh viên

      I. GIỚI THIỆU

  1. Tên đầy đủ của đơn vị

            Tiếng Việt: PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – SINH VIÊN

            Tiếng Anh: OFFICE OF POLITICAL – STUDENTS AFFAIRS

  1.   Tên viết tắt của đơn vị

            Tiếng Việt: CTCT-SV

            Tiếng Anh: OPSA

  1.    Địa chỉ và thông tin liên hệ

            Địa chỉ: Tầng 4 khu hành chính, các nhà cái uy tín expert , Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

            Điện thoại: 02706.284.007

            Email: [email protected]

      II. BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

            2.1. Bộ máy tổ chức

          Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên được cơ cấu như sau:

  • Trưởng phòng: 01
  • Phó Trưởng phòng: 01
  • Chuyên viên: 05

  • Nhân sự
STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM,

HỌC VỊ

CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Âu Hữu Thế Cử nhân Trưởng phòng 0788892969

2

Thái Thị Hiền Thạc sĩ Phó trưởng phòng 0982377733

3

Bùi Lê Hưng Cao học Chuyên viên 1 0388600656

4

Võ Hồng Hạnh Cử nhân Chuyên viên 2 0899507436

5

Hồ Chánh Nguyên Cử nhân Chuyên viên 3 0939370313
6 Nguyễn Lê Tấn Phát Cao học Chuyên viên 4 0396494992

7

Lý Siêu Thị Cử nhân Chuyên viên 5 0941511560

2.2 . Tiêu chuẩn chức danh và nhiệm vụ cụ thể

2.2.1 Trưởng phòng

2.2.1.1 Tiêu chuẩn

         Được sự bổ nhiệm có thời hạn của Hiệu trưởng và đạt được các tiêu chuẩn cơ bản như sau:

         – Học vị: Có học vị từ Đại học trở lên hoặc tương đương.

         – Kỹ năng: Có khả năng quản lý, tổ chức, kỹ năng mềm về giao tiếp, ra quyết định, đàm phán, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

         – Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác quản lý

         – Ngoại ngữ, tin học: Trình độ B trở lên hoặc tương đương 01 ngoại ngữ và thông thạo vi tính văn phòng.

         – Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc được giao.

         2.2.1.2 Nhiệm vụ

         Quản lý chung các hoạt động của Phòng và trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể như sau:

         – Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác chính trị tư tưởng, chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, PCCC&CNCH trong Nhà trường, quản lý người học theo quy chế;

         – Phụ trách công tác liên hệ với các đơn vị ngoài nhà trường trong công tác đảm bảo ANTT trường học. Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động nhằm xây dựng Nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT.

         – Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, quản lý người học nội trú, ngoại trú và các vấn đề có liên quan đến người học.

         – Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi người học tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho người học, giải quyết các vụ liên quan đến người học.

         – Thừa lệnh Hiệu trưởng lập kế hoạch tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước trong năm và các ngày lễ do trường tổ chức được Hiệu trưởng giao.

         – Thực hiện lập kế hoạch, triển khai các công văn và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng: Công an, Ban an toàn giao thông, Ban Chỉ đạo PCTP-TNXH và XD phong trào toàn dân BVANTQ, Bộ giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo…

         – Lập kế hoạch, theo dõi, đôn đốc công tác thi đua của phòng.

         – Quản lý văn phòng, tổ chức lưu trữ văn bản của phòng.

         – Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, tố cáo liên quan đến người học hoặc báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết.

         – Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các giấy tờ liên quan đến người học (trừ các giấy tờ liên quan đến đào tạo và tài chính) và làm các thủ tục cần thiết cho người học ra trường.

          – Cam kết việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, lập mục tiêu chất lượng cho Phòng. Đảm bảo các thông tin về hệ thống chất lượng nội bộ được cập nhật chính xác, phân phối đến các bộ phận thực hiện, duy trì hồ sơ chất lượng theo các thủ tục, hướng dẫn liên quan.

         – Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao do Hiệu trưởng uỷ quyền.

         – Thực hiện công việc theo sự phân công của Ban Giám hiệu

         2.2.1.3 Quyền hạn

         – Ký các văn bản thuộc chức năng phụ trách theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

         – Chủ trì các cuộc họp của phòng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

         – Đề xuất với Hiệu trưởng về việc khen thưởng, kỷ luật với các đơn vị và các thành viên trong phòng và người học của trường.

         – Là thành viên của Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật người học, là thành viên thường trực hội đồng đánh giá điểm rèn luyện người học của Trường.

         Chủ trì tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với người học về học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến người học.

         – Chủ trì tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với người học tàn tật, khuyết tật, người học diện chính sách, người học có hoàn cảnh khó khăn.

         – Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hệ thống quản lý chất lượng, lập mục tiêu chất lượng của phòng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đảm bảo các thông tin về hệ thống chất lượng nội bộ được cập nhật chính xác, phân phối đến các bộ phận thực hiện, duy trì hồ sơ chất lượng theo các thủ tục, hướng dẫn liên quan.

         – Được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường

2.2.1.4 Trách nhiệm giải trình

– Trưởng phòng Công tác CTSV chịu trách nhiệm giải trình trước Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

+ Nội dung giải trình: Thông qua báo cáo các nhiệm vụ được phân công để thực hiện và giải quyết công việc.

+ Thời gian giải trình: Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, theo tuần, theo quí, theo từng học kỳ, từng năm học.

+ Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy chế xử lý vi phạm của nhà trường và theo pháp luật nhà nước như: không được xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không hưởng phúc lợi, phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc.

        2.2.2 Phó Trưởng phòng

         2.2.2.1 Tiêu chuẩn

         Là người giúp việc cho Trưởng phòng, được sự bổ nhiệm có thời hạn của Hiệu trưởng và đạt được các tiêu chuẩn cơ bản sau:

         – Học vị: Có học vị từ Đại học trở lên hoặc tương đương.

         – Kỹ năng: Có khả năng quản lý, tổ chức, kỹ năng mềm về giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

         – Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác quản lý.

         – Ngoại ngữ, tin học: Trình độ B trở lên hoặc tương đương 01 ngoại ngữ và thông thạo vi tính văn phòng.

         –  Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc được giao.

         2.2.2.2 Nhiệm vụ

         Giúp việc cho Trưởng phòng trong các mặt công tác sau:

        – Ký các văn bản thuộc chức năng phụ trách theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

         – Định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với người học; giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của người học.

          – Thừa lệnh Hiệu trưởng lập kế hoạch tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước trong năm và các ngày lễ do trường tổ chức được Hiệu trưởng giao.

          – Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Nhà trường cho người học.

         – Quản lý, điều phối, kiểm tra, theo dõi toàn bộ các hoạt động của Phòng và các chuyên viên.

         – Tham gia chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hệ thống quản lý chất lượng, lập mục tiêu chất lượng của phòng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đảm bảo các thông tin về hệ thống chất lượng nội bộ được cập nhật chính xác, phân phối đến các bộ phận thực hiện, duy trì hồ sơ chất lượng theo các thủ tục, hướng dẫn liên quan.

         – Phụ trách công tác nắm bắt dư luận xã hội trong Nhà trường, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản và tự bảo vệ trong Nhà trường và KTX liên kết.

         – Phụ trách công tác dân tộc, các chế độ chính sách của người học.

         – Trực tiếp cộng tác với Ban Tuyên giáo tỉnh trong công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục tư tưởng, giáo dục pháp luật cho sinh viên; tổ chức tuần sinh hoạt công dân, sinh viên; tổ chức học tập Nghị quyết, chỉ thị của đảng và pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

         –  Phối hợp với phòng đào tạo, phòng khảo thí và các khoa xét điều kiện học tập, thi cử cho người học, xét kết quả rèn luyện người học.

         – Phụ trách công tác Đảng vụ, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên của trường, quản lý Ký túc xá.

         – Phụ trách quản lí và điều hành hoạt động của đội Tiếp tân, đội Văn nghệ của trường, tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện của trường.

         –  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với các Phòng, Khoa đề xuất hội đồng TĐKH-KL nhà trường các hình thức khen thưởng, kỷ luật người học theo quy chế hiện hành.

         – Trực tiếp tham gia hoạt động kiểm định chất lượng của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         –  Trực tiếp chỉ đạo việc xem xét quản lý hồ sơ người học, nhập liệu thông tin người học, làm thẻ người học, BHYT, BHTT người học.

         – Báo cáo công việc theo định kỳ hàng tháng, quí hoặc theo yêu cầu đột xuất của Trưởng phòng. Thay mặt Trưởng phòng điều hành các công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác.

         – Trực tiếp theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người học, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.

         – Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu trường.

         2.2.2.3 Quyền hạn

         – Thừa lệnh trưởng phòng triển khai các hoạt động được phân công.

         – Thay mặt trưởng phòng điều phối các hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được sự ủy quyền.

         – Chịu trách nhiệm trước Phòng và Ban Giám hiệu về các nhiệm vụ được phân công.

         – Được thừa ủy quyền của Ban Giám hiệu tham gia các hoạt động của trường thuộc lĩnh vực được giao.

        – Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận thông tin người học khi trưởng phòng đi vắng.

         – Được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường

        2.2.2.4 Trách nhiệm giải trình

       – Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm giải trình trước Trưởng Phòng Công tác CTSV, Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

       + Nội dung giải trình: Thông qua báo cáo các nhiệm vụ được phân công để thực hiện và giải quyết công việc.

       + Thời gian giải trình: Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, theo tuần, theo quí, theo từng học kỳ, từng năm học.

       + Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy chế xử lý vi phạm của nhà trường và theo pháp luật nhà nước như: không được xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không hưởng phúc lợi, phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc.

         2.2.3 Chuyên viên 1

         2.2.3.1 Tiêu chuẩn

         – Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

         – Kỹ năng: Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

         – Năng động, tháo vát, ứng xử tình huống nhanh nhạy, chuẩn xác

         – Có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu.

         – Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc được giao một cách tốt nhất.

         2.2.3.2 Nhiệm vụ

         – Cung cấp số liệu thống kê cho các bộ phận, đơn vị khác khi có yêu cầu.

         – Tiếp đón và hướng dẫn, tư vấn cho người học, khách liên hệ.

         – Tiếp nhận hồ sơ người học nhập học, tổ chức nhập thông tin người học vào phần mềm quản lý.

         – Cập nhật điểm rèn luyện và các thông tin khác của người học trong quá trình học tập; hỗ trợ lưu trữ hồ sơ cho người học chính qui.

         – Báo cáo số liệu và các vấn đề liên quan cho lãnh đạo Phòng, Trường, các cơ quan khác khi có yêu cầu.

         – Phụ trách việc đăng ký mua BHYT, BHTT cho người học.

         – Tham gia quản lý đội văn nghệ, tiếp tân. Tham gia phục vụ các lễ hội của trường.

         – Hỗ trợ biên soạn sổ tay người học

         – Tham gia công tác đảm bảo ANTT trường học. Tham gia đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội tự vệ cơ quan (nếu có).

         – Hỗ trợ công tác quản lý người học nội trú, ngoại trú

         – Tham gia công tác tuyển sinh của trường

         – Tham gia hoạt động đoàn thể.

         – Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám hiệu.

         2.2.3.3 Quyền hạn

         – Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo phòng để có phương án xử lý các công việc được giao tốt hơn.

         – Trực tiếp tiếp xúc với các phòng, khoa, ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm giải quyết và xử  lý ngay các nội dung công việc được phân công để hoàn thành tốt công việc một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

         – Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

         – Tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt của phòng, báo cáo tình hình công việc thường xuyên cho Trưởng phòng.

         – Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học… do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức phù hợp với chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

         – Được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường.

        2.2.3.4 Trách nhiệm giải trình

      – Chuyên viên phòng chịu trách nhiệm giải trình trước lãnh đạo phòng Công tác CTSV, Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

      + Nội dung giải trình: Thông qua báo cáo các nhiệm vụ được phân công để thực hiện và giải quyết công việc.

      + Thời gian giải trình: Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, theo tuần, theo quí, theo từng học kỳ, từng năm học.

     + Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy chế xử lý vi phạm của nhà trường và theo pháp luật nhà nước như: không được xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không hưởng phúc lợi, phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc.

         2.3.4 Chuyên viên 2

         2.3.4.1 Tiêu chuẩn

         – Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

         – Kỹ năng:  Giao tiếp, ứng xử tốt; kỹ năng làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập, quản lý và lưu trữ.

         – Có kinh nghiệm công tác văn phòng ít nhất 03 năm.

         – Tháo vát, ứng xử tình huống nhanh nhạy, chuẩn xác, cẩn trọng.

         – Có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu.

         – Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc được giao một cách tốt nhất.

         2.3.4.2 Nhiệm vụ

         – Tiếp đón và hướng dẫn, tư vấn cho người học, khách liên hệ.

         – Phụ trách công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ tài liệu của phòng, công văn đi, đến.

         – Phụ trách tiếp nhận, trình ký, đóng dấu và trả Giấy xác nhận thông tin người học.

         – Phụ trách phát đồ thể dục cho người học khóa mới nhập học.

         – Phụ trách phát thẻ BHYT, BHTT cho người học các khóa đang học tại trường. Hỗ trợ hướng dẫn thanh toán BHTT cho người học (nếu có).

         – Phụ trách công tác lưu trữ, thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm tra có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

         – Báo cáo số liệu, các vấn đề thuộc nhiệm vụ được phân công cho lãnh đạo Phòng và các cơ quan khác khi có yêu cầu theo sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

         – Hỗ trợ tiếp nhận bổ sung hồ sơ người học khóa mới.

         – Hỗ trợ thực hiện chế độ chính sách cho người học.

         – Làm nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám hiệu.

         – Kiêm nhiệm quản lý và lưu văn bản công tác Đảng; công văn đi, đến; gửi tài liệu, văn bản công tác Đảng của Đảng ủy và cấp trên đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc; quản lý con dấu của Đảng ủy. Liên hệ các đơn vị có liên quan trong trường và cấp ủy các chi bộ thực hiện tổng hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ minh chứng cho Đảng ủy khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng cuối năm.

         2.3.4.3 Quyền hạn

         – Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo phòng để có phương án xử lý các công việc được giao tốt hơn.

         – Trực tiếp tiếp xúc với các phòng, khoa, ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm giải quyết và xử  lý ngay các nội dung công việc được phân công để hoàn thành tốt công việc một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

         – Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

         – Tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt của phòng, báo cáo tình hình công việc thường xuyên cho Trưởng phòng.

         – Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học… do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức phù hợp với chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

         – Được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường.

        2.3.4.4 Trách nhiệm giải trình

       – Chuyên viên phòng chịu trách nhiệm giải trình trước lãnh đạo phòng Công tác CTSV, Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

      + Nội dung giải trình: Thông qua báo cáo các nhiệm vụ được phân công để thực hiện và giải quyết công việc.

     + Thời gian giải trình: Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, theo tuần, theo quí, theo từng học kỳ, từng năm học.

    + Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy chế xử lý vi phạm của nhà trường và theo pháp luật nhà nước như: không được xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không hưởng phúc lợi, phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc.

         2.3.5 Chuyên viên 3

         2.3.5.1 Tiêu chuẩn

         – Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

         – Kỹ năng:  Giao tiếp, ứng xử tốt; khả năng làm việc độc lập, quản lý người học.

            – Tháo vát, ứng xử tình huống nhanh nhạy, chuẩn xác.

         – Có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi có yêu cầu.

         – Có sức khỏe để đảm nhận công việc được giao một cách tốt nhất.

         2.3.5.2 Nhiệm vụ

         – Phụ trách công tác Đoàn thanh niên của trường, quản lý Ký túc xá.

         – Phụ trách quản lí và điều hành hoạt động của đội Tiếp tân, đội Văn nghệ của trường, tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện của trường.

         – Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với các Phòng, Khoa đề xuất hội đồng TĐKH-KL nhà trường các hình thức khen thưởng, kỷ luật người học theo quy chế hiện hành.

         – Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo Phòng, Trường, các cơ quan khác khi có yêu cầu.

         – Tham gia đội PCCC&CNCH trường và các đoàn thể khi có nhu cầu.

         – Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.       

         2.3.5.3 Quyền hạn

         – Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo phòng để có phương án xử lý các công việc được giao tốt hơn.

         – Trực tiếp liên hệ với các cấp khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm giải quyết và xử lý ngay các nội dung công việc được phân công để hoàn thành tốt công việc một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

         – Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

         – Tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt của phòng, báo cáo tình hình công việc thường xuyên cho lãnh đạo phòng .

         – Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học… do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức phù hợp với chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

         – Được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường

        2.3.5.4 Trách nhiệm giải trình

     – Chuyên viên phòng chịu trách nhiệm giải trình trước lãnh đạo phòng Công tác CTSV, Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

    + Nội dung giải trình: Thông qua báo cáo các nhiệm vụ được phân công để thực hiện và giải quyết công việc.

   + Thời gian giải trình: Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, theo tuần, theo quí, theo từng học kỳ, từng năm học.

    + Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy chế xử lý vi phạm của nhà trường và theo pháp luật nhà nước như: không được xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không hưởng phúc lợi, phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc.

         2.3.6 Chuyên viên 4

         2.3.6.1 Tiêu chuẩn

         – Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

         – Kỹ năng: Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý của Trường và tin học văn phòng.

         – Năng động, tháo vát, ứng xử tình huống nhanh nhạy, chuẩn xác.

         – Có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu.

         – Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc được giao một cách tốt nhất.

         2.3.6.2 Nhiệm vụ

         – Hỗ trợ tiếp nhận, quản lý hồ sơ người học, hỗ trợ nhập liệu dữ liệu người học.

         – Hỗ trợ Scan hồ sơ điện tử người học, quản lý hồ sơ điện tử của người học theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

         – Hỗ trợ công tác quản lý người học nội trú, ngoại trú

         – Phụ trách biên soạn sổ tay người học.

         – Làm thẻ người học chính quy, cao học, vừa làm vừa học, lưu học sinh.

         – Phụ trách báo cáo an ninh trật tự, sơ kết, tổng kết của Phòng.

         – Tham gia xây dựng kế hoạch, kiểm định chất lượng, ISO của Phòng.

         – Tham gia đánh giá ngày công tác xã hội của người học theo quy định và hỗ trợ công tác rèn luyện người học.

         – Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo Phòng, Trường, các cơ quan khác khi có yêu cầu.

         – Phụ trách liên hệ với các ngân hàng làm thẻ người học tích hợp ATM cho người học.

         Tham gia giải quyết chế độ chính sách cho người học.

         – Thực hiện chấm công, thư ký của Phòng.

         – Làm nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám hiệu.

         2.3.6.3 Quyền hạn

         – Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo phòng để có phương án xử lý các công việc được giao tốt hơn.

         – Trực tiếp tiếp xúc với các phòng, khoa, ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm giải quyết và xử  lý ngay các nội dung công việc được phân công để hoàn thành tốt công việc một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

         – Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

         – Tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt của phòng, báo cáo tình hình công việc thường xuyên cho Trưởng phòng.

         – Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học… do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức phù hợp với chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

         – Được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường.

       2.3.6.4 Trách nhiệm giải trình

     – Chuyên viên phòng chịu trách nhiệm giải trình trước lãnh đạo phòng Công tác CTSV, Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

    + Nội dung giải trình: Thông qua báo cáo các nhiệm vụ được phân công để thực hiện và giải quyết công việc.

    + Thời gian giải trình: Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, theo tuần, theo quí, theo từng học kỳ, từng năm học.

   + Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy chế xử lý vi phạm của nhà trường và theo pháp luật nhà nước như: không được xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không hưởng phúc lợi, phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc.      

   2.3.7 Chuyên viên 5

         2.3.7.1 Tiêu chuẩn

         – Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

         – Kỹ năng: Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý của Trường và tin học văn phòng.

         – Năng động, tháo vát, ứng xử tình huống nhanh nhạy, chuẩn xác.

         – Có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu.

         – Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc được giao một cách tốt nhất.

         2.3.7.2 Nhiệm vụ

         – Phụ trách tiếp nhận, quản lý hồ sơ người học chính quy, nhập liệu dữ liệu người học.

         – Phụ trách công tác văn phòng đoàn.

         – Tham gia xây dựng kế hoạch, hoạt động của đoàn, hội và của Phòng.

         – Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo Phòng, Trường, các cơ quan khác khi có yêu cầu.

         Tham gia giải quyết chế độ chính sách cho người học.

         – Nắm bắt dư luận xã hội, hỗ trợ công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trong người học.

         – Làm nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

         2.3.6.3 Quyền hạn

         – Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo phòng để có phương án xử lý các công việc được giao tốt hơn.

         – Trực tiếp tiếp xúc với các phòng, khoa, ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm giải quyết và xử  lý ngay các nội dung công việc được phân công để hoàn thành tốt công việc một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

         – Được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

         – Tham gia các buổi hội họp, sinh hoạt của phòng, báo cáo tình hình công việc thường xuyên cho lãnh đạo phòng.

         – Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học… do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức phù hợp với chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

         – Được hưởng chế độ theo quy định của Nhà trường.

2.3.6.4 Trách nhiệm giải trình

– Chuyên viên chịu trách nhiệm giải trình trước lãnh đạo phòng Công tác CTSV, Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

+ Nội dung giải trình: Thông qua báo cáo các nhiệm vụ được phân công để thực hiện và giải quyết công việc.

+ Thời gian giải trình: Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, theo tuần, theo quí, theo từng học kỳ, từng năm học.

+ Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy chế xử lý vi phạm của nhà trường và theo pháp luật nhà nước như: không được xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không hưởng phúc lợi, phê bình, cảnh cáo, buộc thôi việc.

   III. CHỨC NĂNG

     3.1 Công tác chính trị

     Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong Tổ chức thực hiện các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của địa phương trong công tác người học. Tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của Nhà nước, của Bộ, của ngành. Tổ chức sinh hoạt chính trị, thời sự đầu năm, đầu khoá cho người học và cán bộ – giảng viên. Giáo dục pháp luật, thẩm mỹ cho người học, tổ chức đời sống văn hóa trong trường.

     Nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của chuyên viên, giảng viên, nhân viên và người học, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương và biện pháp thực hiện công tác này. Phối hợp với các đơn vị trong trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nếp sống văn minh, Trường học sáng – xanh – sạch – đẹp.

Thừa lệnh Hiệu trưởng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương làm tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, công tác PCCC&CNCH xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT.

  1. 2 Công tác người học

   Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trường trong công tác xây dựng văn bản quản lý dựa trên các văn bản pháp quy và văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách, học bổng, học phí, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật người học; tư vấn và chăm sóc sức khỏe người học; quản lý người học nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại trường.

Giáo dục chính trị tư tưởng trong người học, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng; giáo dục ý thức trách nhiệm của người người học đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội…

Từng bước hoàn thiện các quy trình quản lý người học, đưa công tác người học vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác người học và đảm bảo cho người học thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

     IV. NHIỆM VỤ

       4.1 Thực hiện công tác chính trị tư tưởng

      4.1.1 Công tác chính trị

– Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của Nhà trường, bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác PCCC&CNCH và xây dựng trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT.

– Xây dựng các quy chế, quy định về tổ chức, quản lý, rèn luyện chính trị tư tưởng cho người học theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

– Xây dựng và quản lý bộ máy tuyên truyền viên, cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội, hệ thống tổ tự quản người học trong và ngoài nhà trường.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các phòng, đội trực thuộc Công an tỉnh, công an huyện Long Hồ, Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật… cho người học.

– Phối hợp với Đồn công an KCN Hòa Phú, công an các xã xung quanh trường trong công tác đảm bảo ANTT- ATGT của Nhà trường và công tác quản lý người học ngoại trú.

    4.1.2. Công tác tuyên truyền

4.1.2.1 Tổ chức hoạt động truyền thông

– Phối hợp với Đoàn trường xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của đài truyền thanh nội bộ, phân công nhân sự hỗ trợ kiểm duyệt bài viết, thu và phát…

– Tham gia chụp ảnh, viết bài đăng trên website của trường những thông tin có liên quan đến công tác chính trị và người học.

– Biên tập sổ tay người học, tổ chức in ấn và phát cho người học.

– Chủ trì thiết kế, trình duyệt và in ấn các vật phẩm cho người học như: đồng phục, nón bảo hiểm, sổ tay người học, dây đeo, thẻ người học…

– Tham gia tổ chức, quản lý các sự kiện quan trọng của Nhà trương; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động truyền thông trong Nhà trường.

4.1.2.2 Tổ chức báo cáo chuyên đề

– Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về biển đảo, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức chiếu phim tư liệu, tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn…

– Tổ chức báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế

– Tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Nhà trường

– Tổ chức giao ban công tác người học đinh kỳ

4.1.2.3 Tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội

– Tổ chức tập huấn cho lực lượng cộng tác viên, các cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt, lực lượng đảng viên là người học về công tác nắm bắt dư luận xã hội và phản bác luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

– Thành lập các tổ người học tự quản, tổ nắm bắt dư luận xã hội và phản bác luận điệu xuyên tác trên không gian mạng…

       4.2 Thực hiện công tác người học

             4.2.1. Công tác tổ chức, quản lý rèn luyện của người học.

– Phối hợp với các Khoa quản lý, cấp giấy phép cho người học nghỉ học (từ 01 ngày đến 03 ngày thì chuyển CVHT trình Trưởng khoa xem xét giải quyết, từ 04 ngày trở lên phải trình lên Ban giám hiệu xem xét); Kiểm tra người học thực hiện quy chế người học, nội quy, quy chế nhà trường, các quy định của địa phương nơi cư trú…

– Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của người học theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 16/8/2015 của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

– Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật người học của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật người học theo Quy chế người học hệ chính quy các trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức đón tiếp tân SV, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân người học” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

– Định hướng và tham gia tổ chức cho người học tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập, hướng nghiệp, thực tập viên…

– Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho người học theo Hướng dẫn 4436/BGDĐT-CTSV của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo; triển khai Quyết định số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác người học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của người học, tạo điều kiện cho người học có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

– Phối hợp với Doanh nghiệp, Chủ nhà trọ tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại nhà trọ liên kết và quản lý tốt KTX của trường.

4.2.2. Công tác đoàn thể, thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ

– Thực hiện công tác trong nhà trường học và tổ chức khám sức khoẻ cho người học khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho người học trong thời gian học tập theo quy định; đệ trình lên Hiệu trưởng quyết định phương án cho những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

– Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với Bộ môn Giáo dục quốc phòng – thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

– Tổ chức mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người học. Cấp phát thẻ bảo hiểm cho người học theo quy định.

– Phối hợp với Trung tâm HTSV và QHDN, các Khoa tổ chức tập huấn kỹ năng, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tham quan doanh nghiệp, kiến tập thực tập và việc làm cho người học.

4.2.3 Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, PCTP và các TNXH

– Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số: 3957 /QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

– Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi người học tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho người học, giải quyết các vụ liên quan đến người học.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, PCMT, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến người học, hướng dẫn người học chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý người học có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, …

– Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học.

– Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Quy chế ngoại trú của người học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Thông tư Số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác người học nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 4.2.4 Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với người học về hỗ trợ chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến người học.

– Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với người học tàn tật, khuyết tật, người học diện chính sách, người học có hoàn cảnh khó khăn… giúp người học có điều kiện học tập tốt, rèn luyện tốt.

4.3 Thực hiện công tác hành chính

– Tổ chức tiếp nhận người học mới nhập học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và nhà trường.

– Cấp thẻ người học, thẻ BHYT, Bảo hiểm thân thể  và các chế độ chính sách khác cho người học.

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ người học theo nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến người học như xác nhận là người học của Trường để người học được vay tín dụng đào tạo và người học thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu người học với công an xã để đăng ký tạm trú và đề nghị nhận xét đối với từng người học ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp người học và hướng dẫn người học đến các Phòng, Khoa liên quan hoặc Ban Giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của người học.

– Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến người học để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết.

– Tổ chức đối thoại giữa người học với Ban Giám hiệu và các trưởng Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn…

 4.4. Tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại của người học

– Tiếp nhận các đơn thư tố cáo, khiếu nại của người học, giải quyết các vấn đề có liện quan đến người học.

– Phối hợp với phòng Thanh tra đào tạo tiến hành xác minh, kiểm tra những trường hợp người học tố cáo, khiếu nại và phản hồi kịp thời cho người học, báo cáo Ban Giám hiệu xin ý kiến chỉ đạo những trường hợp người học vi phạm qui chế, vi phạm pháp luật…

            4.5 Công tác phối hợp

             4.5.1 Phối hợp nội bộ

4.5.1.1 Phối hợp với các khoa

– Quản lý thông tin, dữ liệu, hồ sơ người học;

– Thực hiện chế độ chính sách cho người học;

– Đánh giá rèn luyện người học;

– Quản lý giờ giấc học tập, thi cử của người học;

– Quản lý việc chấp hành các quy chế, quy định và nội quy của Trường.

4.5.1.2 Phối hợp với Phòng TC-HC

– Tổ chức các hoạt động, các sự kiện của nhà trường;

– Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc cảnh quan môi trường…;

– Triển khai công tác đảm bảo ANTT trường học, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến CB-GV và người học;

– Thực hiện công tác y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn lao động, thiên tai lũ lụt…;

– Quản lý nhân sự của Phòng.

– Phối hợp trong công tác văn thư, lưu trữ…

4.5.1.3 Phối hợp với Phòng Quản lý thiết bị – Tài sản

– Cơ sở vật chất phục vụ công việc của Phòng;

– Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của người học;

– Tổ chức các sự kiện, các hoạt động của nhà trường;

– Tổ chức bảo vệ CSVC của trường, PCCC và CNCH.

4.5.1.4 Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông

– Tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp;

– Quản lý thông tin, dữ liệu người học;

– Mời Báo Đài chụp ảnh, viết bài truyền thông cho các hoạt động liên quan đến công tác chính trị và người học của trường.

– Lưu trữ hồ sơ người học chính quy.

4.5.1.5 Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo

– Tuyên truyền các quy chế về đào tạo, chương trình học, lịch học…;

– Tổ chức lễ tốt nghiệp cho người học;

– Thực hiện chế độ chính sách về học bổng khuyến khích học tập;

– Quản lý và khai thác dữ liệu người học.

4.5.1.6 Phối hợp Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

– Tuyên truyền các quy chế về thi cử, điều kiện tốt nghiệp…;

– Kiểm tra, xác nhận, thay đổi dữ liệu về điểm số của người học khi có thay đổi theo sự chỉ đạo của BGH;

– Phối hợp xử lý các vấn đề có liên quan đến người học về dữ liệu người học.

4.5.1.7 Phối hợp với Phòng KH-TC

– Giải quyết các chế độ chính sách về miễn, giảm học phí;

– Thực hiện chế độ BHYT, BHTT cho người học;

– Tuyên truyền, đôn đốc người học đóng học phí, lệ phí đúng thời hạn quy định;

– Tổ chức các hoạt động, sự kiện của Nhà trường theo sự phân công của BGH.

4.5.1.8 Phối hợp với Đoàn TN – Hội SV

– Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT cho người học, các hoạt động tình nguyện… tổ chức đánh giá ngày công tác xã hội;

– Tổ chức các sự kiện, các lễ hội của Trường;

– Tổ chức đánh giá SV 5 tốt, Sao tháng giêng, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…;

– Tổ chức rèn luyện kỹ năng, xây dựng và quản lý các CLB, Đội, Nhóm…

– Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, đạo đức, lối sống… cho người học.

4.5.1.9 Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ người học và Quan hệ doanh nghiệp

– Tổ chức các hoạt động giới thiệu thực tập viên, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển thực tập viên, tuyển lao động là người học;

– Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học;

– Tập huấn kỹ năng mềm cho người học.

            Ngoài ra, Phòng CTCT-SV phối hợp với các đơn vị khác triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

4.5.1.10 Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá

– Quản lí người học nội trú.

– Tổ chức các hoạt động cho người học nội trú.

            4.5.2 Phối hợp bên ngoài

  – Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long như; Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy trong người học, xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, đảm bảo các nhà cái uy tín expert không ma túy, phòng An ninh đối ngoại, phòng quản lý xuất nhập cảnh trong công tác quản lý người nước ngoài, phòng An ninh chính trị nội bộ trong công tác quản lý công tác chính trị nội bộ trường học, phòng Cảnh sát PCCC &CHCN trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng Cảnh Sát giao thông tuyên truyền cho người học về luật giao thông đường bộ đường sắt.

– Phối hợp với CA Huyện long Hồ và công an các xã xung quanh trường , Đồn công an KCN Hòa Phú trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho người học và CB-GV.

– Phối hợp với Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tuyên truyền, tập huấn về công tác PC TNXH cho người học.

– Phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tuyên truyền các hoạt động về phòng chống lây nhiễm HIV- AIDS cho người học.

 PHÒNG CÔNG TÁC CTSV