Đảng ủy các nhà cái uy tín expert

I. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Địa chỉ: các nhà cái uy tín expert , Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

Email: [email protected]

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

         Chi bộ cơ sở các nhà cái uy tín expert được thành lập theo Quyết định số 77-QĐ/TXU ngày 15/10/2001 của Thị xã ủy Vĩnh Long.

         Đảng bộ cơ sở các nhà cái uy tín expert được thành lập theo Quyết định số 584-QĐ/TXU ngày 25/02/2008 của Thị xã ủy Vĩnh Long, với 4 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Sinh viên, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Nông – Thông – Chính – Ngữ (Khoa Khoa học Nông nghiệp, Khoa Công nghệ thông tin, Phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Khoa Ngữ văn – Ngoại ngữ), Chi bộ Quản trị kinh doanh.

         Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 26/12/2008 của Tỉnh ủy Vĩnh Long và Kế hoạch số 38-KH/TU của Thị ủy Vĩnh Long ngày 02/3/2009 về việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng, kể từ tháng 3/2009, Đảng bộ cơ sở các nhà cái uy tín expert là một tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp Tỉnh).

         Đến nay (ngày 10/10/2020), Đảng bộ cơ sở các nhà cái uy tín expert có 7 Chi bộ trực thuộc (Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ 4, Chi bộ 5, Chi bộ 6, Chi bộ 7), với 75 Đảng viên đang sinh hoạt.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

         Đảng bộ cơ sở các nhà cái uy tín expert là hạt nhân chính trị lãnh đạo Đảng viên, là trung tâm đoàn kết và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường sống và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong Trường; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

         Lãnh đạo Đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và thỏa ước lao động đã ký kết. Giáo dục, động viên Đảng viên và các thành viên trong Trường đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có kết quả nhiệm vụ được giao. Chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các hiện trượng tiêu cực trong Nhà trường.

         Phối hợp với Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của Trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và đảm bảo công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

         Lãnh đạo Đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường và địa phương nơi Trường đặt trụ sở.

2.2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

         Giáo dục Đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên Trường tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nắm vững chủ trương xã hội hóa giáo dục.

         Tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo.

2.3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

         Phối hợp với Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng, đoàn thể trong Nhà trường có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được Đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

         Cấp ủy chủ động tham gia ý kiến với Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng trong việc kiện toàn tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong Nhà trường.

         Đề xuất kiến nghị với cơ quan có thầm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

2.4. Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và các đoàn thể

         Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và Quyết định 83-QĐ/TU ngày 21/3/2011của Tỉnh ủy Vĩnh Long“về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long”.

         Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học Trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của từng đoàn thể; giáo dục, động viên Đoàn viên, Hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

         Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thỏa ước lao động đã ký kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong Trường.

2.5. Xây dựng tổ chức Đảng

         Đảng ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên.

         Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng quy định về bảo vệ nội bộ. Chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người Đảng viên.

         Giáo dục Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

         Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và phát triển Đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên trong bộ máy quản lý, điều hành của Trường và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ.

         Đảng ủy thường xuyên kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, trách nhiệm và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên. Đảng ủy giới thiệu Đảng viên thường xuyên giữ vững mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gắn với thực hiện công tác dân vận ở nơi cư trú và nơi công tác theo kế hoạch phân công hàng năm của Chi bộ.

         Xây dựng Đảng ủy, trước nhất là Ban Thường vụ, thường trực cấp ủy, có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu tiêu biểu cho Đảng bộ và hoạt động có hiệu quả được Đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở các nhà cái uy tín expert nhiệm kỳ 2020-2015

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở các nhà cái uy tín expert nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 09 đồng chí (trong đó Ban Thường vụ gồm có 03 đồng chí)
TT Họ tên Chức vụ
1 Lương Minh Cừ Bí thư
2 Trương Công Sơn Phó Bí thư
3 Nguyễn Kim Quyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
4 Phan Ngọc Diễn Ủy viên Ban Chấp hành
5 Thái Thị Hiền Ủy viên Ban Chấp hành
6 Huỳnh Thị Mỹ Ủy viên Ban Chấp hành
7 Mai Thành Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Tiến Thủ Ủy viên Ban Chấp hành
9 Lê Hoàng Trung Ủy viên Ban Chấp hành
  1. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các nhà cái uy tín expert nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 03 đồng chí
TT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Kim Quyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
2 Phan Ngọc Diễn Phó Chủ nhiệm
3 Nguyễn Hồ Trúc Mai Ủy viên UBKT
  1. Văn phòng Đảng ủy
TT Họ tên Chức vụ
1 Mai Thành Tâm Chánh văn phòng
2 Võ Hồng Hạnh Cán bộ kiêm nhiệm

Nguồn: Văn Phòng Đảng ủy