Công bố 3 công khai

          I. Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

          1. Năm học 2020-2021

          Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, các nhà cái uy tín expert thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2020 – 2021 như sau:

     2. Năm học 2021-2022

     Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, các nhà cái uy tín expert thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2021 – 2022 như sau:

  • .

     2. Năm học 2022-2023

     Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, các nhà cái uy tín expert thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2022 – 2023 như sau:

       II. Công khai Chương trình đào

      * Chương trình đào tạo bậc đại học 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 2023:

     * Chương trình đào tạo Sau đại học

  1. Q

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 2023:

* Công khai Chương trình đào tạo năm 2021-2022:

     III. Công khai văn bằng, chứng chỉ

       * Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ: .

       * Thông báo công khai mẫu văn bằng chứng chỉ: Xem chi tiết.

       * Mẫu văn bằng, chứng chỉ đính kèm:

       – Mẫu  bằng Cử nhân: .

       – Mẫu  bằng Kỹ sư: Xem chi tiết.

       – Mẫu bằng thạc sĩ: Xem chi tiết.

       – Mẫu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản:

       – Mẫu chứng chỉ tiếng Việt:

       IV. Công khai quy chế đào tạo

     Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học:

      V. Quy chế đào tạo:

     – Quy chế đào tạo thạc sĩ 2019:

     – Quy chế đào tạo thạc sĩ 2022:

     VI. Quy chế thi

     – Quy chế thi 2019:

     – Quy chế thi 2021:

      VII. Tự chủ cơ sở giáo dục

      1. Văn bản thực hiện quyền tự chủ:

      2. Đề án tự chủ mở ngành: