Ban Kiểm soát

1. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

ThS. Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Ban

ThS. Nguyễn Văn Kiệp

Thành viên

Phạm Lệ Phương Uyên

Thành viên

 

  2. Chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều 1, khoản 11, mục g của Luật số 34/2018/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của hội đồng trường, hội đồng đại học, hiệu trưởng trường đại học, phó hiệu trưởng trường đại học, giám đốc đại học, phó giám đốc đại học và các đơn vị trong cơ sở Giáo dục đại học; thủ tục thành lập, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ Điều 14, khoản 4 của Quy chế Tổ chức và hoạt động trường đại học tư thục Cửu Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT-ĐHCL ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị các nhà cái uy tín expert ), Ban kiểm soát có nhiệm vụ:

a) Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng và các đơn vị trong trường;

b) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán;

c) Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của trường;

d) Hàng năm hoặc theo yêu cầu phải thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trước khi chính thức thông qua Đại hội đồng cổ đông;

e) Báo cáo kết quả giám sát các hoạt động của nhà trường tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông; kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường;

f) Được quyền kiến nghị về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của trường với các cơ quan quản lý có thẩm quyền; được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và các cán bộ quản lý khác của trường cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan trong quá trình thực thi các nhiệm vụ được giao;

g) Được nhận các tài liệu cuộc họp Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hiệu trưởng trình Hội đồng quản trị hoặc các tài liệu khác do trường phát hành cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;

h) Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của nhà trường; có quyền đến các địa điểm làm việc của người lao động thuộc quản lý của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát;

i) Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

j) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động của Ban kiểm soát không được gây cản trở, làm gián đoạn đến các hoạt động của Hội đồng quản trị và của nhà trường;

k) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Nguồn: Ban Kiểm soát